PATRIMONI IMMOBILIARI I COMUNITATS DE PROPIETARIS

Oferim als nostres clients:

PROPIETARIS DE SOCIETATS IMMOBILIÀRIES I D'INVERSIÓ

Oferim suport als clients en les següents àrees d'actuació:

A més, com a complement d'aquests serveis, oferim la realització dels següents documents:

Aquests serveis pretenen mantenir o incrementar el valor dels actius immobiliaris, obtenint la màxima rendibilitat dels actius immobiliaris.

Per a aquests clients, en el cas de realitzar obres en les seves propietats o amb la intenció d'incrementar el valor del seu patrimoni mitjançant la realització d’obra nova o ampliacions oferim els següents serveis:

COMUNITATS DE PROPIETARIS

Assessorem a les comunitats de propietaris sobre les millores que s'han de realitzar en les seves propietats. Si el client ho desitja, podem executar les obres i instal·lacions necessàries d'actualització en l'immoble, de manera que amb un únic interlocutor podrà realitzar les obres i instal·lacions garantint els costos ajustats, el compliment dels terminis i la qualitat en l'execució .

ELECTRICITAT

El treball a realitzar en aquestes instal·lacions està motivat per l'adaptació a la normativa vigent. Aquest objectiu és millorar la seguretat, evitant el risc d'incendi i accidents elèctrics. Per solucionar aquests defectes, realitzem els passos següents:

Totes les instal·lacions es realitzaran sota la supervisió d'un tècnic i un coordinador de seguretat i salut seguint el pla de seguretat requerit.

(*) En relació amb els aparcaments també tractem la llicència d'activitat i realitzem les instal·lacions necessàries per adaptar-les a les normatives: instal·lació de detecció d'incendis, polsadors d'alarma, ventilació, il·luminació general, extintors, etc.

AIGUA

El treball en aquest tipus d'instal·lació és la substitució de la instal·lació existent que normalment és de ferro o plom i substituir-la per coure o polietilè d'alta densitat. Aquesta instal·lació sol substituir-se per motius sanitaris, normalment per l'obstrucció i el mal gust de l'aigua produïda per les instal·lacions de ferro, calorejant l’aigua de color marró després d'un temps de no circulació de l'aigua o per pèrdues generalitzades en el instal·lació. Per la nostra part realitzem les gestions amb l'empresa d'aigua, que disposa d'una normativa específica i executem la instal·lació física de les noves instal·lacions i eliminem la vella instal·lació portant-la a un abocador autoritzat. Realitzem el projecte de legalització i les gestions amb l'empresa gasista, que disposa d'una normativa específica i executem la instal·lació física, eliminant l'antiga instal·lació portant-la a un abocador autoritzat.

PORTER AUTOMÀTIC

Les obres estan motivades per l'adequació al Reglament d'aquestes instal·lacions que també han de ser del tipus AFUMEX o també per un mal funcionament d'aquesta instal·lació.

Substituïm la instal·lació amb nous cablejats a cada planta, els porters de les plantes i les plaques de la façana.

ENERGIA SOLAR TERMIC

Som especialistes en la instal·lació i reparació de sistemes solars tèrmics per a l'aigua calenta sanitària.

En els últims anys s'han fet grans instal·lacions d'energia solar per a l'aigua calenta sanitària en blocs de pisos, que han estat instal·lats per normativa legal i que majoritàriament no funcionen o operen a baix rendiment per falta de manteniment o per una instal·lació defectuosa.

Aquestes instal·lacions són interessants per als usuaris ja que estalvien el 70% del gas necessari per escalfar l'aigua calenta sanitària.

OBRES I MANTENIMENTS

ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

En els accessos a les zones comunes per a persones discapacitades.

TREBALLS DE MILLORA

D'una banda, la Generalitat des de 26.02.2011 requereix la inspecció tècnica d'edificis (ITE) que es realitzarà en edificis segons un programa d'inspecció establert:

Antigüitat de construcció Temps màxim per passar la inspecció

Els edificis anteriors a 1930 han de ser inspeccionats abans del 2013. Aquestes inspeccions generen els informes requerits amb anomalies a corregir.

D'altra banda, hi ha patologies que requereixen reparació com:

REHABILITACIÓ DE FAÇANES I PATIS

Ocasionalment, els informes d'inspeccions tècniques determinen la rehabilitació de façanes i patis, normalment per temes de seguretat, però ocasionalment les comunitats sol·liciten la rehabilitació total d'aquests elements.

En els casos esmentats realitzem els projectes d'obres i assumim la instal·lació de bastides, oferint la solució més adequada per solucionar la patologia existent i tractem les llicències d'obres i podem executar l'obra completa.

En aquests casos hi ha un tècnic que assumeix la direcció i execució de l'obra i un coordinador de seguretat si és necessari.

Prova Prova Prova Prova