PROJECT MONITORING

Realitzem l Project Monitoring. Aquest servei consisteix en el control de costos i terminis d'un projecte.

Mitjançant aquest servei, que utilitza metodologies pròpies, els nostres clients coneixen de forma periòdica (normalment mensuals, després de cada certificació) dos paràmetres del projecte:

1. Els costos que s'estan produint en temps real i la seva projecció al final de l'obra comparant-los respecte al de projecte, determinant quines son les diferències de les unitats reals respecte a les del projecte i realitzant fent una estimació del cost final.

2. La situació temporal de les activitats laborals en temps real i la seva projecció al final de l’obra, comparant-les amb els terminis contractuals i fent una estimació del terminis de les diferents activitats i de la data de finalització de l'obra.

Aquest tipus de servei equival a una auditoria i és sol·licitat per Propietats o Entitats Bancaries que precisin conèixer amb la màxima objectivitat la situació d'un projecte en quant als terminis i costos, així com les expectatives de compliment d’aquests paràmetres.

A diferència del Projecte Management /Gestió integrada de Projectes, en aquest cas no hi ha intervenció directa en la gestió del projecte, encara que es realitzen visites periòdiques i s’assisteix a totes les visites d’obra i reunions de la direcció facultativa.