GESTIÓ DE PROJECTES/GESTIÓ INTEGRAL DE PROJECTES

Realitzem Project Management (Gestió Integral de Projectes). Mitjançant aquest servei els nostres clients ens contracten per gestionar un projecte específic garantint el lliurament dels mateixos en temps, costos i qualitat establerts abans del seu inic, convertint-nos en l'element central de control i organització de tots els agents implicats en el desenvolupament del projecte, assumint funcions de director de projecte durant l'execució dels treballs.

Aplicant metodologies pròpies, mitjançant la Gestió Integral de Projectes elaborem tot el cicle de vida del projecte, des de l'inici del projecte fins a la seva finalització a través de les fases intermèdies de Planificació, Execució i Control y Gestió de Canvis.

Independentment de la naturalesa i l'objectiu del projecte o treball, realitzem l'estudi, planificació, optimització i control de tot el procés des de la concepció de la idea inicial exposada pel client fins a la seva materialització. Dins d'aquesta metodologia de treball, algunes de les activitats que desenvolupem són:

1.Anàlisi de viabilitat.

Es realitza abans de l'inici de l'activitat en un local, edifici, parcel·la, etc. a partir de les especificacions donades pel client i ofereix al client el següent:

2.Redacció del projecte.

Un cop validades les dades d'inici i els requisits de disseny i després de l'acceptació de l'oferta per part del client, garantim el lliurament dels seus projectes en el termini estipulat.

La redacció dels projectes i documentació tècnica es du a terme mitjançant un procés d'enginyeria detallat, ajustat a les exigències del client, aconseguint així un alt grau de definició de cadascuna de les unitats d'obra i per tant limitant des de l'origen possibles desviacions a partir de paràmetres, qualitat, costos, característiques tècniques, etc., que són determinants per aconseguir l'objectiu.

3.Inici del Projecte.

Per a la implantació de l'execució del projecte, oferim al client, com a primer pas del procés d'implantació, la possibilitat de gestionar les següents activitats:

4.Execució del projecte

Durant l'execució del projecte, desenvolupem les següents funcions:

5.Control de canvis

Aquesta activitat es requereix durant tot el cicle de vida del projecte, des de l’inici fins a la seva finalització i consisteix en realitzar l'estudi i registre dels canvis respecte al que inicialment es va projectar amb l'anàlisi corresponent de l'impacte econòmic, d'execució, terminis i sobre el resultat final, informant i acordant amb el client l'acceptació dels mateixos.

6.Tancament del projecte

Com a últim pas previ a la consecució de l'objectiu inicialment fixat, ens encarreguem de:

Prova Prova Prova Prova